Tafakkur vaqti: CHO‘PON BILAN DENGIZ

Cho‘pon dengiz yaqinida qo‘ylarini boqardi. Qarasaki, dengiz nihoyatda tinch, buni ko‘rib xayolini dengizda suzishu savdogarlik qilish o‘yi band etdi. Cho‘pon tezda qo‘ylarini sotib, puliga xurmo sotib oldi, kemaga otdi-yu, hayo huyt deb safarga chiqdi.

Ittifoqo, dahshatli dovul qo‘zg‘alib, kemani chirpirak qilib ag‘dardi – butun moli dengiz qa’riga ketdi, o‘zi arang qirg‘oqqacha suzib kelib jon saqladi.

Dengiz qirg‘og‘ida behol yotarkan, qarasaki, bir kishi dengizga tikilganicha uning sokinligini maqtab turibdi.

Cho‘pon unga qarab:
«Birodar, chamasi, dengiz sendan ham xurmo kutayotganga o‘xshaydi!» – dedi.
Alqissa, oqil kishilar uchun ko‘rgiligu sho‘rishlari saboq bo‘ladi.

Ezop masallaridan